De phuc hoi suc manh Nang dong dien dan ,admjm keu goi cac ban djem danh de phat trien, sjnh huong dien dan.luu thanh vjen de ky njem,phan cong...phat trien baj,hoat dong offline...
Cac mem cu va moi hay bao danh ngay., form nhu sau

Ten njck
Nam sinh
Ten that
Sdt de lien lac

Tat ca p.m cho admjn de dc bao mat,rieng tu neu ban ko mun chja se
Admjn se luu va cap nhat danh sach..
Tran trong!!
Tên :